AIUTA - Lublin 2015
Students of the Third Age – A New Generation of Students?
Register

Miejsce i data

  • 17 września 2015, godz. 15:00 - posiedzenie Zarządu AIUTA
  • 17 września 2015, godz. 20:00 - kolacja 
  • 18 września 2015, godz.   9:30 - konferencja naukowa Lublin, Rynek  
  • 19 września 2015 - program fakultatywny

Aktualności

04.09.2015
Rejestreacja uczestników
+ czytaj więcej

30.08.2017
Zgłoszenia referatów i komunikatów
Nadsyłanie abstraktów
+ czytaj więcej

Wykładowcy w porządku alfabetycznym:

dr Monika Adamczyk (Polska)

Pracownik Katedry Socjologii Wiedzy i Edukacji Instytut Socjologii KUL. Autorka projektu badawczego pt. „Przestrzenne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego w Polsce”. Współautorka projektów: „ Analiza uwarunkowań kapitału społecznego osób niepełnosprawnych  fizycznie pod kątem wytwarzanego przez nie kapitału społecznego” ,” Wytwarzanie kapitału społecznego przez instytucje publicznej pomocy społecznej i jego wpływ na ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego w Polsce.   Nowa jakość ekonomii społecznej: PARTNERSTWO-KOMPLEKOSOWOŚĆ-SPÓJNOŚĆ (Podkarpackie), Nowa jakość ekonomii społecznej: PARTNERSTWO-KOMPLEKOSOWOŚĆ-SPÓJNOŚĆ (Mazowieckie).Ekspert ds. merytorycznych w projekcie badawczym „Badanie Losów Zawodowych Studentów  i Absolwentów KUL”, Ekspert w Zespole ds. Opracowania Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2012- 2015 powołanego przez Zarząd Województwa  Lubelskiego. Ekspert w Zespole ds. celów strategicznych powołanym przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Członek Wojewódzkiej Rady ds. polityki Senioralnej powołanej przez Zarząd Województwa Lubelskiego, Członek Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wiesława Borczyk (Polska)
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe  w zakresie  organizacji  i funkcjonowania  samorządu terytorialnego i organizacji  pozarządowych. Ekspert, wykładowca  i trener  w  projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu   administracji publicznej,  dialogu obywatelskiego na rzecz integracji społecznej osób starszych oraz edukacji ustawicznej. Autorka  publikacji  na temat samorządu terytorialnego oraz  działalności organizacji pozarządowych. i  Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Społeczna aktywność: organizatorka i prezes  Sądeckiego UTW ( 2004) oraz  Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW (od 2007). Redaktor naczelny  ogólnopolskiego kwartalnika UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Autorka  publikacji  na temat  organizacji i zarządzania  Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce oraz  programów edukacyjno-aktywizujących  w UTW.

Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska (Polska)
Emerytowana profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, obecnie wykłada w Akademii Ignatianum w Krakowie. Przedmiotem jej zainteresowań jest psychologia rodziny, psychologia wychowawcza, psychologia mediów i nowoczesne metody nauczania. Opublikowała liczne książki m. in. Miłość aktywna, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych, Metody poznawania rodziny, W tę samą stronę, Psychologia domowa, Trudne pytania, Zaprosili także Jezusa, Sprawy drobne. Prowadzi też działalność praktyczną jako psycholog, psychoterapeuta i popularyzator wiedzy. Współpracuje z Duszpasterstwem Rodzin, Duszpasterstwem Akademickim, a także - od początku jego istnienia - z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Monika Guzewicz (Polska)
Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL, psycholog i pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, doktorantka psychologii w Katedrze Psychologii Klinicznej dorosłych KUL, naukowo związana z tematyką utraty, żałoby, przebaczania i szeroko podejmowanych zagadnień dotyczących osób starszych.

Gunhild Hammarström (Szwecja)
Doktor socjologii (1975) , emerytowana profesor socjologii Uniwersytetu w Uppsala (Szwecja), Główne pole zaisteresowań to gerontologia społeczna, zajmuje się solidarnością międzypokoleniową, zmiana wartości między pokoleniami w rodzinie, aspekty subiektywnego wśród osób starszych potrzebujących pomocy i wsparcia. Jej najnowsza publikacja dotyczy Linneusza, jego pogladów na temat starzenia się w świetle współczesnej gerontologii społecznej. Pełnomicnik członka zarządu AIUTA.

Dr. Nadezda Hrapkova (Słowacja)

Od 23 lat dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Komeńskim w Bratysławie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Komeńskim, kierunek edukacja dorosłych (andragogika), ma doswiadczenie w dziedzinie psychologii, pedagogiki, socjologii i edukacji dorosłych ze specjalizacją geragogika.  Jako wykładowca, jak również organizator procesu nauczania seniorów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Bratysławie i innych miastach na Słowacji, ma duże doświadczenie w zarządzaniu i metodologii nauczania osób starszych. Uczestniczyła w wielu pracach badawczych dotyczących edukacji seniorów, izolacji osób starszych, motywacji do nauki oraz barier w działaniach edukacyjnych, uczuciach seniorów, itp.
Ma doświadczenie jako koordynator projektów europejskich oraz jako superwizor  programów kształcenia ustawicznego. Od 2000 roku jest członkiem zarządu AIUTA oraz Sekretarzem Generalnym AIUTA. Po ośmiu latach prezydentury w EFOS (2002 - 2010) ponownie została wybrana na to stanowisko. Jest koordynatorem projektu ForAge na Słowacji i nowego programu Erasmus + o nazwie EduSenNet (Educational Senior Network).

Ilona Skibińska-fabrowska (Polska)
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2005 roku kieruje Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Lublinie. Aktywnie współpracuje z wieloma Uniwersytetami Trzeciego Wieku prowadząc zajęcia dotyczące zagadnień ekonomicznych i historii gospodarczej.

Małgorzata Stanowska (Polska)
Rektor Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie. Historyk (studia magisterskie UMCS), studia podyplomowe z zakresu Prawa i Administracji Rządowej i Samorządowej (UMCS)
oraz  z „Prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość”(UW). Specjalista ds Edukacji Osób Starszych Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddz. w Lublinie. Koordynator programów edukacyjnych dla seniorów w Lublinie. Koordynator wielu projektów dotyczących aktywizacji osób starszych. doświadczenie w organizacji wymiany międzynarodowej programie Socrates Grundtvig 2, RITA, Grudntvig; Erasmus+.
Członek zarządu AIUTA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.), Przewodniczący Rady Społecznej Seniorów Miasta Lublin, członek Komisji Ekspertów dla Osób Starszych na Rzecznika Praw Obywatelskich, członek Forum 50+.
Publikacje:
-  współredaktor publikacji naukowej „Starzenie się z godnością”
-  redaktor 6 wydań Informatora Słuchacza LUTW
-  redaktor broszur „More then neighbours”, " Aktywni! : Active ageing", Open Doors for Europe" - doświadczenia   Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
-  redaktor publikacji: Formy aktywizacji i edukacji seniorów w województwie lubelskim.

Prof. dr hab. Stanisława Steuden (Polska)
Od 2012 roku profesora nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodnicząca rady naukowej Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zainteresowania naukowe: psychologia starzenia się i starości, syndrom wypalenia, psychosomatyka, diagnostyka i poradnictwo dla zaburzeń po stresie traumatycznym, schizofrenii, subiektywnych i obiektywnych warunków odporności i radzenia sobie ze stresem.

Morag Tamisari (Wielka Brytania)
Ukończyła studia na Uniwersytecie w Aberdeen, Wydział Literatury i Neofilolologii, a następnie nauczycielskie studia podyplomowe,  jej praca zawodowa obejmowała nauczanie  języka angielskiego jako języka obcego we Francji, Niemczech i we Włoszech, przed powrotem do Wielkiej Brytanii pracowała dla British Council w Mediolanie. Pozostały okres swojego życia zawodowego, aż do emerytury przeznaczyła na badanie i wdrażanie różnorodnych metodologii i strategii uczenia się/nauczania w zakresie francuskiego  i niemieckiego dla uczniów w środowisku szkolnym oraz niemieckiego i włoskiego  dla dorosłych. Strefa zainteresowań Morag obejmowała różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami możliwości uczenia się oraz wynikami. 
PO przejściu na emeryturę przez 12 lat pracowała jako wolontariuszka nad rozwojem ruchu uniwersytetów trzeciego wieku, najpierw lokalnie, w Szkocji, później w całej Wielkiej Brytanii: działa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Aberdeen od początku jego powstania, zarówno jako słuchacz, jak też jako nauczycielka/moderatorka/liderka grupy, w duchu założyciela ruchu uniwersytetów trzeciego wieku w Wielkiej Brytanii Petera Laslett, zgodnie z jego mottem  “uczniowie się uczą, ale również nauczają”. Pracowała na różnych stanowiskach organizacyjnych i menadżerskich w swoim rodzimym U3A, w Regionalnym Komitecie Wykonawczym, który później stał się Regionalnym Komitetem Powierniczym dla Szkocji, działała w Krajowym Komitecie Wykonawczym dla Trzeciego Wieku przez 3 lata, w tym czasie została wybrana do zarządu AIUTA, jako przedstawicielka Wielkiej Brytanii w 2013.
Zwolenniczka uczenia się przez całe życie, z położeniem nacisku możliwości z niego wynikające, mające wpływ na zmianę życia i poprawę jakości życia osób starszych; możliwości by uczyć się razem, poszerzać horyzonty, pracować nad nowymi pomysłami w przyjaznym środowisku. Szczególnie interesuje się badaniem korzyści z nieformalnego nauczania i uczenia się w środowisku seniorów z U3A w Wielkiej Brytanii, których dewizą jest „dla członków przez członków”

LIN Yuanhe (Chiny)
Lin Yuanhe, pochodzi z prowincji Fujian w Chinach.
Jest inżynierem oraz magistrem zarządzania. Studiował nauki i techniki zarządzania na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Chinach.
W 1998 roku był Dyrektorem Generalnym Regionalnej Komisji Gospodarczej i Handlowej prowincji Anhui. W grudniu 2002 roku został zastępcą burmistrza Guangzhou w prowincji Guangdong. W październiku 2006 roku został sekretarzem Komunistycznej Partii Chin, Komitetu Miejskiego w Foshan w prowincji Guangdong, a także przewodniczącym Ludowego Kongresu Miejskiego Foshan. W kwietniu 2010 roku został przewodniczącym Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej w Guangzhou.
 W sierpniu 2012 roku został Prezesem Uniwersytetu dla Osób Starszych w Guangzhou, a także Wiceprezesem Chińskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów dla osób Starszych. We wrześniu 2013 roku został wybrany do zarządu AIUTA.
Opublikował kilkadziesiąt referatów i wystąpień na temat edukacji dla seniorów. Przewodniczył też badaniom "projektowanie systemu wskaźników modernizacji dotyczących edukacji na chińskich uniwersytetach dla osób starszych", był również redaktorem naczelnym antologii „radość z  nauki, szczęśliwe życie - edukacja dla seniorów”.